ปีการศึกษา
2567
โรงเรียนปากเกร็ด
สรปุนักเรียนที่แจ้งความจำนง 2567-ปากเกร็ด
 
สรุปนักเรียนที่แจ้งความจำนง
ประจำปีการศึกษา 2567
   
วันที่รับสมัคร จำนวนผู้สมัคร (คน) ม.ต้น
SMTE ม.ต้น
ม.ต้น
ในเขต
ม.ต้น
นอกเขต
ม.ต้น
ความสามารถพิเศษ
ม.ปลาย
SMTE ม.ปลาย
ม.ปลาย
ICP ม.ปลาย
ม.ปลาย
นักเรียนทั่วไป
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 ก.พ. 2567 16 21 37 7 7 14                   9 14 23            
2 ก.พ. 2567 6 10 16 4 5 9                   2 5 7            
3 ก.พ. 2567 6 10 16 3 1 4                   2 7 9 1 2 3      
4 ก.พ. 2567 10 10 20 5 2 7                   5 5 10   3 3      
5 ก.พ. 2567 3 10 13 1 1 2                   1 2 3 1 7 8      
6 ก.พ. 2567 8 6 14 3 3 6                   3 1 4 2 2 4      
7 ก.พ. 2567 3 10 13 1 3 4                     1 1 2 6 8      
8 ก.พ. 2567 2 3 5   1 1                   2 2 4            
9 ก.พ. 2567 2 6 8 1 5 6                   1 1 2            
10 ก.พ. 2567 5 7 12 4 4 8                   1 1 2   2 2      
11 ก.พ. 2567 1 5 6 1 4 5                     1 1            
12 ก.พ. 2567 4 7 11 3 4 7                   1 2 3   1 1      
13 ก.พ. 2567 10 6 16 3 3 6                   6 3 9 1   1      
14 ก.พ. 2567 - 6 6   3 3                     2 2   1 1      
20 ก.พ. 2567 141 132 273       92 83 175 30 34 64 8 3 11             11 12 23
21 ก.พ. 2567 39 55 94       25 31 56 9 16 25 2 2 4             3 6 9
22 ก.พ. 2567 20 13 33       11 7 18 2 4 6 3   3             4 2 6
23 ก.พ. 2567 17 9 26       10 3 13 2 4 6 3   3             2 2 4
24 ก.พ. 2567 6 10 16       4 6 10   4 4 1   1             1   1
25 ก.พ. 2567 3 4 7       2 3 5   1 1 1   1                  
26 ก.พ. 2567 8 6 14       6 4 10 1 2 3                   1   1
27 ก.พ. 2567 6 8 14       2 4 6 2 2 4 1 1 2             1 1 2
28 ก.พ. 2567 2 2 4       1 1 2 1   1                     1 1
รวม  318 356 674 36 46 82 153 142 295 47 67 114 19 6 25 33 47 80 7 24 31 23 24 47