ปีการศึกษา
2566
โรงเรียนปากเกร็ด
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน 2566-ปากเกร็ด
 
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน
ประจำปีการศึกษา 2566
ณ 28 กันยายน 2566 เวลา : 02:05
 ม.ต้น รวม
   ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ (SMTE) ม.1 64
   ห้องเรียนปกติ นักเรียนเขตพื้นที่บริการ ชั้น ม.1 423
   ห้องเรียนปกติ นักเรียนทั่วไป (นอกเขต) ชั้น ม.1 217
   ห้องเรียนปกติ นักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 47
รวมทั้งหมด   751
 ม.ปลาย รวม
   ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ESMTE) ม.4 36
   ห้องเรียนปกติ สอบคัดเลือกทั่วไป ชั้น ม.4 113
รวมทั้งหมด   149
 [ม.ต้น] (รับ 36 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ (SMTE) ม.1
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 14 ก.พ. 2566 13 16 29
 15 ก.พ. 2566 2 1 3
 16 ก.พ. 2566 5 3 8
 17 ก.พ. 2566 4 3 7
 18 ก.พ. 2566 6 11 17
รวม  30 34 64
 [ม.ต้น] (รับ 260 คน)
  • ห้องเรียนปกติ นักเรียนเขตพื้นที่บริการ ชั้น ม.1
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 90 90 180
 12 มี.ค. 2566 62 84 146
 13 มี.ค. 2566 21 27 48
 14 มี.ค. 2566 22 13 35
 15 มี.ค. 2566 9 5 14
รวม  204 219 423
 [ม.ต้น] (รับ 156 คน)
  • ห้องเรียนปกติ นักเรียนทั่วไป (นอกเขต) ชั้น ม.1
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 37 56 93
 12 มี.ค. 2566 26 27 53
 13 มี.ค. 2566 18 15 33
 14 มี.ค. 2566 10 10 20
 15 มี.ค. 2566 12 6 18
รวม  103 114 217
 [ม.ต้น] (รับ 52 คน)
  • ห้องเรียนปกติ นักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 17 19 36
 12 มี.ค. 2566 5 6 11
รวม  22 25 47
 [ม.ปลาย] (รับ 30 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ESMTE) ม.4
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 14 ก.พ. 2566 5 2 7
 15 ก.พ. 2566 3 1 4
 16 ก.พ. 2566 4 0 4
 17 ก.พ. 2566 4 6 10
 18 ก.พ. 2566 4 7 11
รวม  20 16 36
 [ม.ปลาย] (รับ 22 คน)
  • ห้องเรียนปกติ สอบคัดเลือกทั่วไป ชั้น ม.4
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 10 16 26
 12 มี.ค. 2566 6 14 20
 13 มี.ค. 2566 10 5 15
 14 มี.ค. 2566 18 10 28
 15 มี.ค. 2566 15 9 24
รวม  59 54 113