ปีการศึกษา
2567
โรงเรียนปากเกร็ด
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน 2567-ปากเกร็ด
 
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน
ประจำปีการศึกษา 2567
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 17:09
 ม.ต้น รวม
   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ม.ต้น 50
รวมทั้งหมด   50
 ม.ปลาย รวม
   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ม.ปลาย 63
   ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ม.ปลาย 25
รวมทั้งหมด   88
 [ม.ต้น] (รับ 30 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ม.ต้น
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 10 ก.พ. 2567 0 1 1
 11 ก.พ. 2567 12 9 21
 12 ก.พ. 2567 1 7 8
 13 ก.พ. 2567 6 6 12
 14 ก.พ. 2567 1 7 8
รวม  20 30 50
 [ม.ปลาย] (รับ 30 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ม.ปลาย
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 10 ก.พ. 2567 6 22 28
 11 ก.พ. 2567 7 7 14
 12 ก.พ. 2567 1 0 1
 13 ก.พ. 2567 4 2 6
 14 ก.พ. 2567 5 9 14
รวม  23 40 63
 [ม.ปลาย] (รับ 36 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ม.ปลาย
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 10 ก.พ. 2567 1 8 9
 11 ก.พ. 2567 0 1 1
 12 ก.พ. 2567 3 8 11
 13 ก.พ. 2567 0 4 4
รวม  4 21 25