ปีการศึกษา
2564
โรงเรียนปากเกร็ด
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน 2564-ปากเกร็ด
 
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน
ประจำปีการศึกษา 2564
ณ 19 เมษายน 2564 เวลา : 16:47
 ม.ต้น รวม
   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ม.1 66
   ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ม.1 10
   ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ม.1 เพิ่มเติม 25
รวมทั้งหมด   101
 ม.ปลาย รวม
   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ESMTE) ม.4 31
   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STE) ม.4 7
   ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ม.4 7
   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STE) ม.4 เพิ่มเติม 18
   ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ม.4 เพิ่มเติม 11
รวมทั้งหมด   74
 [ม.ต้น] (รับ 72 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ม.1
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 19 มี.ค. 2564 5 1 6
 20 มี.ค. 2564 1 1 2
 21 มี.ค. 2564 7 7 14
 22 มี.ค. 2564 9 7 16
 23 มี.ค. 2564 10 18 28
รวม  32 34 66
 [ม.ต้น] (รับ 36 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ม.1
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 19 มี.ค. 2564 0 1 1
 20 มี.ค. 2564 0 1 1
 21 มี.ค. 2564 0 2 2
 22 มี.ค. 2564 0 4 4
 23 มี.ค. 2564 0 2 2
รวม  0 10 10
 [ม.ต้น] (รับ 26 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ม.1 เพิ่มเติม
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 6 เม.ย. 2564 0 2 2
 7 เม.ย. 2564 0 2 2
 8 เม.ย. 2564 0 5 5
 9 เม.ย. 2564 1 1 2
 10 เม.ย. 2564 2 0 2
 11 เม.ย. 2564 1 1 2
 13 เม.ย. 2564 2 0 2
 15 เม.ย. 2564 2 3 5
 16 เม.ย. 2564 1 2 3
รวม  9 16 25
 [ม.ปลาย] (รับ 30 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ESMTE) ม.4
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 20 มี.ค. 2564 2 1 3
 21 มี.ค. 2564 6 8 14
 22 มี.ค. 2564 2 3 5
 23 มี.ค. 2564 3 6 9
รวม  13 18 31
 [ม.ปลาย] (รับ 36 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STE) ม.4
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 21 มี.ค. 2564 1 2 3
 22 มี.ค. 2564 0 1 1
 23 มี.ค. 2564 0 3 3
รวม  1 6 7
 [ม.ปลาย] (รับ 36 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ม.4
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 19 มี.ค. 2564 0 1 1
 20 มี.ค. 2564 0 1 1
 21 มี.ค. 2564 0 1 1
 22 มี.ค. 2564 0 1 1
 23 มี.ค. 2564 1 2 3
รวม  1 6 7
 [ม.ปลาย] (รับ 30 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STE) ม.4 เพิ่มเติม
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 5 เม.ย. 2564 0 3 3
 6 เม.ย. 2564 1 1 2
 7 เม.ย. 2564 1 1 2
 8 เม.ย. 2564 2 0 2
 9 เม.ย. 2564 0 1 1
 11 เม.ย. 2564 1 2 3
 12 เม.ย. 2564 1 0 1
 13 เม.ย. 2564 0 2 2
 15 เม.ย. 2564 0 2 2
รวม  6 12 18
 [ม.ปลาย] (รับ 29 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ม.4 เพิ่มเติม
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 5 เม.ย. 2564 1 2 3
 6 เม.ย. 2564 1 0 1
 8 เม.ย. 2564 0 1 1
 9 เม.ย. 2564 0 1 1
 10 เม.ย. 2564 0 1 1
 13 เม.ย. 2564 0 1 1
 14 เม.ย. 2564 0 1 1
 15 เม.ย. 2564 1 1 2
รวม  3 8 11