ปีการศึกษา
2564
โรงเรียนปากเกร็ด
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน 2564-ปากเกร็ด
 
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน
ประจำปีการศึกษา 2564
ณ 19 กันยายน 2564 เวลา : 15:25
 ม.ต้น รวม
   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ม.1 66
   ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ม.1 10
   ห้องเรียนปกติ(นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ) ม.1 406
   ห้องเรียนปกติ(นักเรียนทั่วไป) ม.1 239
   ห้องเรียนปกติ(นักเรียนความสามารถพิเศษ) ม.1 21
   ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ม.1 เพิ่มเติม 25
รวมทั้งหมด   767
 ม.ปลาย รวม
   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ESMTE) ม.4 31
   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STE) ม.4 7
   ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ม.4 7
   ห้องเรียนปกติ(นักเรียนทั่วไป) ม.4 127
   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STE) ม.4 เพิ่มเติม 18
   ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ม.4 เพิ่มเติม 11
   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ESMTE) ม.4 เพิ่มเติม 1
รวมทั้งหมด   202
 [ม.ต้น] (รับ 72 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ม.1
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 19 มี.ค. 2564 5 1 6
 20 มี.ค. 2564 1 1 2
 21 มี.ค. 2564 7 7 14
 22 มี.ค. 2564 9 7 16
 23 มี.ค. 2564 10 18 28
รวม  32 34 66
 [ม.ต้น] (รับ 36 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ม.1
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 19 มี.ค. 2564 0 1 1
 20 มี.ค. 2564 0 1 1
 21 มี.ค. 2564 0 2 2
 22 มี.ค. 2564 0 4 4
 23 มี.ค. 2564 0 2 2
รวม  0 10 10
 [ม.ต้น] (รับ 317 คน)
  • ห้องเรียนปกติ(นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ) ม.1
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 24 เม.ย. 2564 12 10 22
 25 เม.ย. 2564 32 29 61
 26 เม.ย. 2564 108 80 188
 27 เม.ย. 2564 53 35 88
 28 เม.ย. 2564 21 21 42
 30 เม.ย. 2564 2 3 5
รวม  228 178 406
 [ม.ต้น] (รับ 158 คน)
  • ห้องเรียนปกติ(นักเรียนทั่วไป) ม.1
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 24 เม.ย. 2564 3 8 11
 25 เม.ย. 2564 16 10 26
 26 เม.ย. 2564 33 41 74
 27 เม.ย. 2564 42 47 89
 28 เม.ย. 2564 19 18 37
 30 เม.ย. 2564 2 0 2
รวม  115 124 239
 [ม.ต้น] (รับ 53 คน)
  • ห้องเรียนปกติ(นักเรียนความสามารถพิเศษ) ม.1
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 24 เม.ย. 2564 2 0 2
 25 เม.ย. 2564 1 0 1
 26 เม.ย. 2564 3 8 11
 27 เม.ย. 2564 5 2 7
รวม  11 10 21
 [ม.ต้น] (รับ 26 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ม.1 เพิ่มเติม
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 6 เม.ย. 2564 0 2 2
 7 เม.ย. 2564 0 2 2
 8 เม.ย. 2564 0 5 5
 9 เม.ย. 2564 1 1 2
 10 เม.ย. 2564 2 0 2
 11 เม.ย. 2564 1 1 2
 13 เม.ย. 2564 2 0 2
 15 เม.ย. 2564 2 3 5
 16 เม.ย. 2564 1 2 3
รวม  9 16 25
 [ม.ปลาย] (รับ 30 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ESMTE) ม.4
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 20 มี.ค. 2564 2 1 3
 21 มี.ค. 2564 6 8 14
 22 มี.ค. 2564 2 3 5
 23 มี.ค. 2564 3 6 9
รวม  13 18 31
 [ม.ปลาย] (รับ 36 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STE) ม.4
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 21 มี.ค. 2564 1 2 3
 22 มี.ค. 2564 0 1 1
 23 มี.ค. 2564 0 3 3
รวม  1 6 7
 [ม.ปลาย] (รับ 36 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ม.4
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 19 มี.ค. 2564 0 1 1
 20 มี.ค. 2564 0 1 1
 21 มี.ค. 2564 0 1 1
 22 มี.ค. 2564 0 1 1
 23 มี.ค. 2564 1 2 3
รวม  1 6 7
 [ม.ปลาย] (รับ 70 คน)
  • ห้องเรียนปกติ(นักเรียนทั่วไป) ม.4
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 24 เม.ย. 2564 3 4 7
 25 เม.ย. 2564 6 13 19
 26 เม.ย. 2564 15 16 31
 27 เม.ย. 2564 18 25 43
 28 เม.ย. 2564 9 18 27
รวม  51 76 127
 [ม.ปลาย] (รับ 30 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STE) ม.4 เพิ่มเติม
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 5 เม.ย. 2564 0 3 3
 6 เม.ย. 2564 1 1 2
 7 เม.ย. 2564 1 1 2
 8 เม.ย. 2564 2 0 2
 9 เม.ย. 2564 0 1 1
 11 เม.ย. 2564 1 2 3
 12 เม.ย. 2564 1 0 1
 13 เม.ย. 2564 0 2 2
 15 เม.ย. 2564 0 2 2
รวม  6 12 18
 [ม.ปลาย] (รับ 29 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ม.4 เพิ่มเติม
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 5 เม.ย. 2564 1 2 3
 6 เม.ย. 2564 1 0 1
 8 เม.ย. 2564 0 1 1
 9 เม.ย. 2564 0 1 1
 10 เม.ย. 2564 0 1 1
 13 เม.ย. 2564 0 1 1
 14 เม.ย. 2564 0 1 1
 15 เม.ย. 2564 1 1 2
รวม  3 8 11
 [ม.ปลาย] (รับ 12 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ESMTE) ม.4 เพิ่มเติม
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 19 พ.ค. 2564 1 0 1
รวม  1 0 1