ปีการศึกษา
2565
โรงเรียนปากเกร็ด
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน 2565-ปากเกร็ด
 
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ 8 สิงหาคม 2565 เวลา : 14:45
 ม.ต้น รวม
   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) 62
   นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ห้องเรียนปกติ) 390
   นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (ห้องเรียนปกติ) 200
   นักเรียนความสามารถพิเศษ (ห้องเรียนปกติ) 15
   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) เพิ่มเติม 16
รวมทั้งหมด   683
 ม.ปลาย รวม
   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท. (ESMTE) 35
   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ (STE) 12
   สอบคัดเลือกทั่วไป (ห้องเรียนปกติ) 111
   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ (STE) เพิ่มเติม 15
รวมทั้งหมด   173
 [ม.ต้น] (รับ 72 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 19 ก.พ. 2565 4 4 8
 20 ก.พ. 2565 7 5 12
 21 ก.พ. 2565 3 2 5
 22 ก.พ. 2565 5 4 9
 23 ก.พ. 2565 10 18 28
รวม  29 33 62
 [ม.ต้น] (รับ 273 คน)
  • นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ห้องเรียนปกติ)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2565 68 70 138
 10 มี.ค. 2565 46 48 94
 11 มี.ค. 2565 24 24 48
 12 มี.ค. 2565 39 27 66
 13 มี.ค. 2565 23 21 44
รวม  200 190 390
 [ม.ต้น] (รับ 164 คน)
  • นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (ห้องเรียนปกติ)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2565 16 16 32
 10 มี.ค. 2565 29 26 55
 11 มี.ค. 2565 15 12 27
 12 มี.ค. 2565 17 18 35
 13 มี.ค. 2565 22 29 51
รวม  99 101 200
 [ม.ต้น] (รับ 54 คน)
  • นักเรียนความสามารถพิเศษ (ห้องเรียนปกติ)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2565 4 2 6
 10 มี.ค. 2565 4 5 9
รวม  8 7 15
 [ม.ต้น] (รับ 25 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) เพิ่มเติม
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 16 มี.ค. 2565 2 7 9
 17 มี.ค. 2565 0 3 3
 18 มี.ค. 2565 2 2 4
รวม  4 12 16
 [ม.ปลาย] (รับ 30 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท. (ESMTE)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 19 ก.พ. 2565 2 2 4
 20 ก.พ. 2565 1 1 2
 21 ก.พ. 2565 1 1 2
 22 ก.พ. 2565 3 2 5
 23 ก.พ. 2565 6 16 22
รวม  13 22 35
 [ม.ปลาย] (รับ 36 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ (STE)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 22 ก.พ. 2565 0 1 1
 23 ก.พ. 2565 6 5 11
รวม  6 6 12
 [ม.ปลาย] (รับ 10 คน)
  • สอบคัดเลือกทั่วไป (ห้องเรียนปกติ)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2565 6 6 12
 10 มี.ค. 2565 17 14 31
 11 มี.ค. 2565 7 7 14
 12 มี.ค. 2565 10 17 27
 13 มี.ค. 2565 6 21 27
รวม  46 65 111
 [ม.ปลาย] (รับ 26 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ (STE) เพิ่มเติม
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 16 มี.ค. 2565 3 3 6
 17 มี.ค. 2565 1 0 1
 18 มี.ค. 2565 4 4 8
รวม  8 7 15